Pogoji nagradnih iger

Pravila in pogoji nagradnih na Facebook strani Viper Tactical Slovenia

ArPoS International d.o.o. in Viper Tactical Slovenia nagrajujeta:

1 . Organizator nagradne igre je ArPoS International d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju organizator), matična št: 7249519000.

2. Namen nagradnih iger je promocija spletne trgovine www.viper-tactical.si. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji. Nagradne igre potekajo v skladu z objavami na Facebook strani organizatorja.

4. Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook strani Viper Tactical Slovenia ali Facebook strani Arpos International, kjer na časovnici v komentar pod objavo z nagradnim vprašanjem označijo sebe oz. nekoga od svojih prijateljev – skladno z zahtevo objave. S tem sodelujejo v nagradnih igrah in se potegujejo za nagrade, objavljene v objavi na Facebook strani Viper Tactical Slovenia. Vsak posameznik lahko v nagradni objavi sodeluje samo enkrat. V sklopu nagradne igre bodo podeljene nagrade, ki bodo določene s strani organizatorja. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrada ni izplačljiva v gotovini. V primeru objave, da nagradna igra omogoča vračilo delne ali celotne kupnine, se pretekla pogoja iz te točke izničita. Kupnina se povrne v roku 8 dni od dne plačila, prejetega na TRR organizatorja. Izbor bo potekal na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed odgovorov, oddanih pod objavo z nagradnim izzivom, z računalniškim programom izžrebalo naključne nagrajence.

5. Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Viper Tactical Slovenia, dan po zaključku nagradnih iger, neposredno v komentar nagradne objave. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

6. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni tudi preko neposrednega sporočila na Facebooku, ki ni javno.
Za prevzem nagrad bodo morali posredovati naslednje podatke: ime, priimek in naslov. Nagrajenci nagrado prejmejo po pošti ali osebno na sedežu podjetja.

7. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
· (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.
· (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
· Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
· Vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Organizator ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti, ki izhaja iz kakršnih koli kršitvenih, grozilnih, lažnih, zavajajočih, neprimernih, vznemirjajočih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, opolzkih, škandaloznih, podžigajočih, pornografskih ali posvetnih oziroma katerih koli stvari, ki bi lahko predstavljale ali spodbujale ravnanje, ki bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje, dajalo povod za civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršen koli zakon na kateri koli lokaciji te spletne strani. V primeru objave kakršne koli od takšnih vsebin bo organizator komentar ali objavo prijavil družbenemu omrežju Facebook.
Organizator bo sporočila na Facebook strani Viper Tactical Slovenia, pridobljena v nagradnih igrah, uporabljal le v namene, opredeljene v teh pravilih.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.). Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja nagrade.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko ta odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
Sodelujoči lahko kadar koli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov ali fotografije, pridobljenih pri pristopu k igri, ter prekine sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@arpos.si ali info@viper-tactical.si

8. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te akcije, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Sodelujoči se strinjajo, da lahko organizator do njihovega pisnega preklica obdeluje osebne podatke v zakonskih okvirih za namene trženja.

9. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo pravila nagradne igre organizatorja in se strinjajo z njimi.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil.
Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni strani www.viper-tactical.si. Povezava do pravil bo objavljena v komentarju pod objavo na Facebook strani Viper Tactical Sloveniaa

10. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.

11. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na Facebook strani Viper Tactical Slovenia.

V Slovenski Bistrici, 1.4.2018